Urban Innovation Lab utvecklar en bättre stadsutvecklingsprocess

Urban Innovation Lab utforskar och designar nu ramarna för en framgångsrik stadsutvecklingsprocess. Målsättningen är att vara ett stöd för att göra samverkan i stadsutveckling både meningsfull och effektiv.

Vad krävs för att lyckas ta steget från ambitiösa övergripande hållbarhetsmål för staden till konkret implementering i ett specifikt stadsutvecklingsprojekt? Vilka aktörer behöver samverka, och när i processen? Vilka förutsättningar krävs för att en meningsfull samverkan ska kunna komma till stånd? Detta är några av de frågor vi nu söker svaret på.

Dålig förståelse för varandras behov, en felbemannad projektorganisation med felaktig styrning och en suboptimal fördelning av resurser över projekttiden är inte ovanligt i komplexa stadsutvecklingsprojekt. Olika delprocesser i stadsplaneprocessen hänger inte ihop, och när processen brister bidrar inte nya stadsutvecklingsprojekt till en hållbar stadsutveckling i den utsträckning de skulle kunna göra.

UIL utforskar nu möjliga delförklaringar till denna problematik. Parallellt inventeras utbudet av metoder som kan bidra till en bättre stadsutvecklingsprocess. I nästa steg vill vi i samarbete med några kommuner testa alternativa sätt att genomföra processer i stadsutvecklingsprojekt, för att se hur det kan leda till bättre resultat. Arbetet har stöd av Climate-KIC.

Har du ansvar för eller deltar i en sådan process där ni vill prova nya arbetssätt? Hör av dig till oss så berättar vi mer. Kontakta oss via Anna-Karin Eklund eller Emma Lund.