Hållbar avkastning av investeringar (HAI)

Stadsutvecklingsprojekt har ofta stora ambitioner, men samverkansprocesser är svåra och det saknas en gemensam syn på vilka resultat och effekter man vill uppnå. Frågan är hur vi utvecklar en gemensam förståelse för vilka sociala och miljömässiga värden vi kan och vill uppnå för projektet och staden i sin helhet.

Med stöd från Vinnova leder Urban Innovation Lab ett konsortium av bygg- och fastighetsbolag, kommuner, universitet och ideell organisation. Tillsammans utvecklar vi en process där samhällsvärdet av olika val i stadsutvecklingsarbetet beräknas. I denna värdeskapandeprocess förs en diskussion med intressenterna om värdeskapandet och av både kvalitativa och kvantitativa effekter. Det kan bidra till en gemensam förståelse av vad vi skulle kunna uppnå i stadsutvecklingen. Två case har redan genomförts i projektet med en värdeberäkning av Skanskas / Bokloks respektive Trianons projekt i Malmö. Ytterligare case pågår i Malmö och Lund.

Målet med projektet är att etablera en värdeskapandeprocess som kan bidra till att synliggöra sociala och miljömässiga nyttor i stadsutvecklingen samt bidra till bättre samverkansprocesser i hela Sverige. Det kan leda till klokare beslut i den egna organisationen, ökade förutsättningar för samordnade investeringar mellan olika aktörer, eller rentav nya affärsmodeller.

Vill du veta mer om HAI? Kontakta oss via Trevor Graham eller Hanna Wennberg. Du kan också ladda ned denna presentation.