Välkommen till Urban Innovation Lab
Urban Innovation Lab

Om våra tjänster, processer och projekt

Aktuellt från UIL

Urban Innovation Lab utforskar och designar nu ramarna för en framgångsrik stadsutvecklingsprocess. Målsättningen är att vara ett stöd för att göra samverkan i stadsutveckling både meningsfull och effektiv.

Vad krävs för att lyckas ta steget från ambitiösa övergripande hållbarhetsmål för staden till konkret implementering i ett specifikt stadsutvecklingsprojekt? Vilka aktörer behöver samverka, och när i processen? Vilka förutsättningar krävs för att en meningsfull samverkan ska kunna komma till stånd? Detta är några av de frågor vi nu söker svaret på.

Dålig förståelse för varandras behov, en felbemannad projektorganisation med felaktig styrning och en suboptimal fördelning av resurser över projekttiden är inte ovanligt i komplexa stadsutvecklingsprojekt. Olika delprocesser i stadsplaneprocessen hänger inte ihop, och när processen brister bidrar inte nya stadsutvecklingsprojekt till en hållbar stadsutveckling i den utsträckning de skulle kunna göra.

UIL utforskar nu möjliga delförklaringar till denna problematik. Parallellt inventeras utbudet av metoder som kan bidra till en bättre stadsutvecklingsprocess. I nästa steg vill vi i samarbete med några kommuner testa alternativa sätt att genomföra processer i stadsutvecklingsprojekt, för att se hur det kan leda till bättre resultat. Arbetet har stöd av Climate-KIC.

Har du ansvar för eller deltar i en sådan process där ni vill prova nya arbetssätt? Hör av dig till oss så berättar vi mer. Kontakta oss via Anna-Karin Eklund eller Emma Lund.

Urban Innovation Lab utvecklar i samverkan med ett sektorsövergripande konsortium en modell för att värdera hållbarhetsavkastningen av investeringar (HAI) i stadsutvecklingsprojekt. I den kompletterar individnytta och samhällsnytta kalkyler med mer traditionellt företagsekonomiskt fokus. Målet är att få fram bättre beslutsunderlag, ökade saminvesteringar, och rentav nya affärsmodeller och finansieringsformer för stadsutvecklingsprojekt.

Den 7 dec arrangerar vi tillsammans med Region Skåne ett seminarium om HAI. Konkreta exempel från Malmö och Lund presenteras och diskuteras tillsammans med deltagarna och en panel med myndigheter, näringsliv och ideell sektor. Vi söker tillsammans svaret på frågan om nya värdeberäkningar kan vara vägen fram för att möta sociala mål och miljömål även på marknadens villkor?

För program och anmälan, se här.

Stadsutvecklingsprojekt har ofta stora ambitioner, men samverkansprocesser är svåra och det saknas en gemensam syn på vilka resultat och effekter man vill uppnå. Frågan är hur vi utvecklar en gemensam förståelse för vilka sociala och miljömässiga värden vi kan och vill uppnå för projektet och staden i sin helhet.

Med stöd från Vinnova leder Urban Innovation Lab ett konsortium av bygg- och fastighetsbolag, kommuner, universitet och ideell organisation. Tillsammans utvecklar vi en process där samhällsvärdet av olika val i stadsutvecklingsarbetet beräknas. I denna värdeskapandeprocess förs en diskussion med intressenterna om värdeskapandet och av både kvalitativa och kvantitativa effekter. Det kan bidra till en gemensam förståelse av vad vi skulle kunna uppnå i stadsutvecklingen. Två case har redan genomförts i projektet med en värdeberäkning av Skanskas / Bokloks respektive Trianons projekt i Malmö. Ytterligare case pågår i Malmö och Lund.

Målet med projektet är att etablera en värdeskapandeprocess som kan bidra till att synliggöra sociala och miljömässiga nyttor i stadsutvecklingen samt bidra till bättre samverkansprocesser i hela Sverige. Det kan leda till klokare beslut i den egna organisationen, ökade förutsättningar för samordnade investeringar mellan olika aktörer, eller rentav nya affärsmodeller.

Vill du veta mer om HAI? Kontakta oss via Trevor Graham eller Hanna Wennberg. Du kan också ladda ned denna presentation.